messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ทำเนียบกองช่าง
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1023694
นายธีรพงษ์ บุญฉลวย
นายช่างโยธา
โทร : 080-1595404
นายเศรษฐวัฒน์ สุทธิกรม
นายช่างโยธา
โทร : 062-1476573

นายช่างไฟฟ้า
-
เจ้าพนักงานประปา
โทร : -
นายณัฐพล ป้องกัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 083-1019697
นายมนัส ศรียะลา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 087-5672817
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : -

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายวัลลภ คูณแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 092-4098370
นายอิทธิพล บรรชิต
พนักงานผลิตน้ำปะปา
นายวุฒิเมศร์ ป้องกัน
คนงานทั่วไป
โทร : 061-6954194
นางสาวชนินกานต์ ศิริจันดา
คนงานทั่วไป
โทร : 063-5987907