องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์/โทรสาร 045-826-403

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัด อบต.ตองปิด
ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ตองปิด
account_box คณะผู้บริหาร
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
(ปฏิบัติหน้าทที่นายกองค์การบนิหารส่วนตำบลตองปิด)
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
(ปฏิบัติหน้าทที่นายกองค์การบนิหารส่วนตำบลตองปิด)
นางสาวสิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
นางสาวสิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพนิดา ธนะวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวพนิดา ธนะวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box คณะนิติบัญญัติ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
นางสาวสิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
นางสาวสิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลตองปิด
(รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด)
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลตองปิด
(รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด)
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box ทำเนียบสำนักปลัด
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลตองปิด
(รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด)
นายวรวิทย์ บุญรักษา
ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลตองปิด
(รักษาราชการหัวหน้าสำนักปลัด)
นางสาวนิตยาภรณ์ โพธิ์พุ่ม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวนิตยาภรณ์ โพธิ์พุ่ม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายพลศักดิ์ กฤษฏารักษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายพลศักดิ์ กฤษฏารักษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาว มธุสร มาสขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาว มธุสร มาสขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายเกรียงเดช สิงห์เงิน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายเกรียงเดช สิงห์เงิน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ส.อ.​ วรเทพ​ จันทร์​จำรัส
เจ้า​พนักงาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ปฏิบัติงาน
ส.อ.​ วรเทพ​ จันทร์​จำรัส
เจ้า​พนักงาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​ปฏิบัติงาน
นางสาวมรันตรี​ พรหมชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวมรันตรี​ พรหมชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวรัตนวรรณ ศรีกระหวัน
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวรัตนวรรณ ศรีกระหวัน
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวกฤษณา ยาหอม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นางสาวกฤษณา ยาหอม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นายสุรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ผช.จพง.เกษตร
นายสุรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ผช.จพง.เกษตร
นางสาววิภาวดี โพนสำโรง
ผช.จพง.สาธารณสุข
นางสาววิภาวดี โพนสำโรง
ผช.จพง.สาธารณสุข
นางสาวเมธมาศ ธนิตสุขการ
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นางสาวเมธมาศ ธนิตสุขการ
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นายนัฐวุฒิ แสงสาย
พนักงานดับเพลิง
นายนัฐวุฒิ แสงสาย
พนักงานดับเพลิง
นายรังสรรค์ ดาวเรือง
พนักงานขับรถยนต์
นายรังสรรค์ ดาวเรือง
พนักงานขับรถยนต์
นายคมกฤษ ขันชัย
นักการภารโรง
นายคมกฤษ ขันชัย
นักการภารโรง
นายณัฐวัตร ลัดโท
คนงานทั่วไป
นายณัฐวัตร ลัดโท
คนงานทั่วไป
account_box ทำเนียบกองคลัง
นางภัทรานี ศรีภาค
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางภัทรานี ศรีภาค
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพฤทธิ์ ภูทิพย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายพฤทธิ์ ภูทิพย์
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปรีญาภรณ์ ชูชะรัมย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
นางสาวปรีญาภรณ์ ชูชะรัมย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
นางจิตตาวดี ศรียะลา
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
นางจิตตาวดี ศรียะลา
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
น.ส.สใบทิพย์ แก้ววงษา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
น.ส.สใบทิพย์ แก้ววงษา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวสุภารัตน์ วงศ์ใหญ่
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวสุภารัตน์ วงศ์ใหญ่
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวพรพิมล อุทิรัมย์
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวพรพิมล อุทิรัมย์
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวศิริลักษ์ ตามบุญ
พนักงานทั่วไป
นางสาวศิริลักษ์ ตามบุญ
พนักงานทั่วไป
account_box ทำเนียบกองช่าง
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายรวมพล บุญยศักดิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายรวมพล บุญยศักดิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายมนัส ศรียะลา
นายช่างไฟฟ้า
นายมนัส ศรียะลา
นายช่างไฟฟ้า
นายณัฐพล ป้องกัน
ผช.นายช่างโยธา
นายณัฐพล ป้องกัน
ผช.นายช่างโยธา
นางสาวหงส์ทอง ชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวหงส์ทอง ชาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box ทำเนียบกองการศึกษา
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการศึกษาปก./ชก.
ว่าง
นักวิชาการศึกษาปก./ชก.
ว่าง
นักวิชาการวัฒนธรรม
ว่าง
นักวิชาการวัฒนธรรม
นางจิราพร ศิรินัย
ครู
นางจิราพร ศิรินัย
ครู
นางสุพรรณี ขันเขตต์
ครู
นางสุพรรณี ขันเขตต์
ครู
นางรัศมี กิจสะกะ
ครู
นางรัศมี กิจสะกะ
ครู
นางรินทร์ปภัส วรดิษฐ์เรืองเดช
ครู
นางรินทร์ปภัส วรดิษฐ์เรืองเดช
ครู
นางครองทรัพย์ สุขศรี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางครองทรัพย์ สุขศรี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางทองใบ สมโภชน์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางทองใบ สมโภชน์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ศิริพร พลแสน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ศิริพร พลแสน
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสอน ทองเพ็ชร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสอน ทองเพ็ชร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกลมวรรณ อินตะนัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวกลมวรรณ อินตะนัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
บุคลากรภายใน
account_box ประธานสภา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 69