องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวศุภาณัฐกาจน์ เพ็งพาธวัต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 089-6242222
นางสาวสิริกาญจน์ สิริชาติสิทธิโชค
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 081-6535928
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก
นางภัทรานี ศรีภาค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-4688295
นายยอด ศรีชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 061-1023694
นางสาวพนิดา ธนะวงค์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 082-1476571