messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
account_box ทำเนียบสำนักปลัด
นายพลศักดิ์ กฤษฏารักษ์ นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก
โทร : 098-2216650
นางสาวลภัสกร ภูทิพย์
นักจัดการงานทั่วไป
นายพลศักดิ์ กฤษฏารักษ์
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 098-2216650

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-
นิติกร
โทร : -
นางสาววิชญา สุธารส
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0935168112
สิบเอกวรเทพ​ จันทร์​จำรัส
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
นางภิรันรัตน์ เวียงคำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิภาวดี โพนสำโรง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 0874800221
-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : -
นางสาวอนัญพร อินธิเดช
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวบุษรา ผาสุข
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
โทร : 086-0498851
นางสาววนิดา ออมชมภู
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 093-3252342
นางสาวกฤษณา ยาหอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 098-1959164
นางสาวรัตนะวรรณ ศรีกระหวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 085-6303090
นายธีรวัฒน์ เจริญศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (งานกิจการสภา)
โทร : 062-5435317
นายสุรศักดิ์ เรืองรุ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
โทร : 094-0749816
นางสาวเมธมาศ ธนิตสุขการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 082-8751667
นายสงกรานต์ แก้วรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุรชัย สมอินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 098-2121513
นายนัฐวุฒิ แสงสาย
พนักงานดับเพลิง
โทร : 087-3781544
นายบุญธรรม อนันต์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 064-1468018
นายณัฐวัตร อัดโท
คนงานทั่วไป
โทร : 088-7175595
นางสาวปิ่นทิพย์ เหล่าแค
คนงานทั่วไป
โทร : 095-8806157
นายวิชัย ฝังนิล
พนักงานขับรถยนต์
โทร : -
นายคมกฤษ ขันชัย
นักการภารโรง
โทร : 061-0341280
นายพิสัณฑ์ สมวงษ์
ยาม
โทร : 089-2868076