messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
account_box คณะนิติบัญญัติ
นายประจักษ์ แสนจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 080-8008589
นายปิยะมิตร บัวตัน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
โทร : 086-2241814
นางสาวศุภาณัฐกาญจน์ เพ็งพาธวัต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เลขานุการสภาฯ
โทร : 089-6242222
นายปิยะมิตร บัวตัน
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 086-2241814
นายเอี่ยม ศรีมงคล
ส.อบต.หมู่ที่2
โทร : 080-4210304
นายประยงค์ ผลบุญ
ส.อบต.หมู่ที่3
โทร : 099-4406126
นายธวัชชัย นามวิชา
ส.อบต.หมู่ที่4
โทร : 087-7414238
นายสุภิญโญ เสิศปัญญา
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 085-7707792
นางนงค์รักษ์ อนันต์
ส.อบต.หมู่ที่6
โทร : 093-5137235
นายจอม วงศ์ษา
ส.อบต.หมู่ที่7
โทร : 093-4526709
นายประพันธ์ ชุมชัย
ส.อบต.หมู่ที่8
โทร : 089-2822177
นายบุญถิน จันทร์สิงห์
ส.อบต.หมู่ที่9
โทร : 089-8652065
นายบุญมี ศรีบุรี
ส.อบต.หมู่ที่10
โทร : 091-5995047
นายธีระศักดิ์ แสงแดง
ส.อบต.หมู่ที่11
โทร : 093-0589670
นายประถม มะลิวัลย์
ส.อบต.หมู่ที่12
โทร : 092-8826740
นายพิชิตพล บัวศรี
ส.อบต.หมู่ที่13
โทร : 098-8043822
นายประจักษ์ แสนจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 14
โทร : 080-8008589