messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
ตัวอย่างภาพ

info_outline วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด เป็นรูปดอกบัว


วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เกษตรกรรมอินทรีย์ ทวีการส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบดูแลการศึกษา มีการคมนาคมสะดวก

พันธกิจ
1. พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่ 2. ก่อสร้างระบบการจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอได้มาตรฐานและทั่วถึง 3. สนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด 4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน 5. มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 6. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป 7. จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลและการบริการสาธารณะ จัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน 8. ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 9. จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 10. ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สัญลักษณ์หน่วยงาน


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
1. ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอ น้ำเกลี้ยง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทางห่างจากอำเภอน้ำเกลี้ยง ประมาณ 12 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ ระยะห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 25 กิโลเมตร 2. เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด มีพื้นที่ประมาณ 34.8 ตารางกิโลเมตรหรือ 21,750 ไร่ 3. ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ลำน้ำที่สำคัญได้แก่ ลำห้วยทาและลำห้วยกระเดิน สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง 4. อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลจาน และตำบลผักแผว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลน้ำเกลี้ยง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลจาน ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพ


check_circle แผนที่และอาณาเขต
สัญลักษณ์หน่วยงาน


1. อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลจาน และตำบลผักแผว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลน้ำเกลี้ยง ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลจาน ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

2. แผนที่ขอบเขตตำบลcheck_circle ข้อมูลชุมชนและประชากร
สัญลักษณ์หน่วยงาน


ข้อมูลชุมชน และประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด
ข้อมูลชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ปี 2565 1) จำนวนหมู่บ้านมี 14 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 1,754 หลังคาเรือน 2) จำนวนประชากรทั้งหมด 7,085 คน ชาย 3,557 คน หญิง 3,528 คน รายละเอียดดังนี้

ประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด ปี 2565


สภาพทางเศรษฐกิจ
- ประชากรในตำบลตองปิด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม โดยการทำนาเป็นหลัก ทำนาปีละ 1 ครั้ง โดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติ ร้อยละ 15 ประกอบอาชีพรับราชการและรับจ้างทั่วไป - การเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในครอบครัว เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับประชาชนในเขตตำบลตองปิด เพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว เลื้ยงโคพื้นเมือง โคนม เลี้ยงสุกรลูกผสม เลี้ยงไก่พื้นเมือง

ภาพ