องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด call ข้อมูลการติดต่อ info กองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ตองปิด
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
check_circle กองการศึกษา
กองการศึกษา
มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย 1. งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีหน้าที่ - รับผิดชอบ กำกับ ดูแลงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริม อาชีพ และงานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา - งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน - งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจาก การศึกษาภาคบังคับ - งานรณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป - งานการอบรมผู้ปกครอง ดูแลแนะนำการศึกษา การแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่างๆแก่ประชาชนทั่วไป - งานส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่ - งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่ - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2. งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่ - รับผิดชอบงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ - งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ - งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน - งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน - งานชุมชนต่างๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม - งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน - งานบริการด้านวิชาการอื่นๆ - งานติดต่อและประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 3. งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่ - กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน - จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป - จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา - การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 4. งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่ - รับผิดชอบงานกิจกรรมศาสนาและงานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม - กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรม ท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและ งานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวด ล้อมของท้องถิ่น - การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น - การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน - ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น - งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย