ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง