^Back To Top

logo


นายวรวิทย์  บุญรักษา

ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบลตองปิด

(ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ติดต่อ อบต.ของเรา

334957
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
281
237
1257
331656
6099
8304
334957

Your IP: 34.239.170.169
Server Time: 2021-06-23 22:42:16

 

 กองการศึกษา
     มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย
 
1.  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหน้าที่
   -     รับผิดชอบ กำกับ ดูแลงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริม  อาชีพ และงานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา 
   -    งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
   -    งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจาก  การศึกษาภาคบังคับ
   -    งานรณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป
   -    งานการอบรมผู้ปกครอง ดูแลแนะนำการศึกษา การแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่างๆแก่ประชาชนทั่วไป
   -    งานส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่
   -    งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่
   -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 2.  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่
   -   รับผิดชอบงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ 
   -    งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
   -    งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
   -    งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน
   -    งานชุมชนต่างๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม
   -    งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
   -    งานบริการด้านวิชาการอื่นๆ
   -    งานติดต่อและประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
3.  งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่
    -    กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
    -    จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
    -    จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา
    -    การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
    -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
4.  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่
    -   รับผิดชอบงานกิจกรรมศาสนาและงานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
    -    กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรม   ท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและ งานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวด ล้อมของท้องถิ่น
    -    การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
    -    การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
    -    ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
    -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
http://www.thaitambon.com/
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
http://www.dla.go.th/
Copyrigcht © 2013 องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ