^Back To Top

logo


นายวรวิทย์  บุญรักษา

ปลัดองค์การบริหารส่วน

ตำบลตองปิด

(ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด)

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ติดต่อ อบต.ของเรา

334904
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
228
237
1204
331656
6046
8304
334904

Your IP: 34.239.170.169
Server Time: 2021-06-23 21:13:37

 

 

กองคลัง
กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายการฝากเงินการเก็บรักษาเงินการตรวจเงินการหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือนรวบรวมสถิตเงิน ได้ประเภทต่าง ๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่าย งาน จัดทำงบและแสดงฐานะทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสมงานจัดทำบัญชีทุกประเภทงานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์ จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชีและการรับเงินในกิจการประปา งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายโดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
 
1.  งานการเงิน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน งานเก็บรักษาเงิน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปี และขอขยายเวลาเบิกจ่าย รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน
 
2.  งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ งานจัดทำงบและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการเงินสะสม
 
3.  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน งานจัดทำ/ตรวจสอบบัญชี และการรับเงินในกิจการประปา และงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุม กิจการค้าและค่าปรับ งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
 
4.  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
 

บริการด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย การประเมินภาษี การเร่งรัดเก็บรายได้การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและที่ดินซึ่งต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ขึ้นอัตรภาษีร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี
 
การยื่นแบบประเมินและชำระภาษี 
         ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ภายในเดือนมากราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 
หลักฐานที่ใช้ในการเสียภาษี 
1. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประจำตัวประชาชนผู้เสียภาษี 
2. สำเนาโฉนดที่ดิน – สัญญาซื้อขายโรงเรือน 
3. สัญญาเช่าโรงเรือน/สัญญาเช่าที่ดิน 
4. ทะเบียนพาณิชย์ – ทะเบียนการค้า – ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
โดยเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้ง ประเมิน (ภ.ง.ด.8) ให้ผู้รับการประเมิน (ภ.ง.ด.8) ให้ผู้รับการประเมิน ต้องนำมาชำระค่าภาษีภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้
1. ชำระไม่เกิน 1 เดือน กำหนดเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษีที่ค้าง 
2. ชำระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน กำหนดเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของภาษีที่ค้าง 
3. ชำระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน กำหนดเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของภาษีที่ค้าง 
4. ชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน กำหนดเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีที่ค้าง
 
ภาษีป้าย 
        ป้ายที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ป้ายแสดง ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าและประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรหรือภาพหรือเขียน และสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏ
ด้วยวิธีอื่น ๆ
 
การยื่นแบบประเมินและชำระภาษี 
เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในเดือน มกราคม ถึง มีนาคมของทุกปี 
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและ หรือเครื่องหมายการค้า คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
3. ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
     - ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่ 
     - ป้ายมีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ 
4. ป้ายทุกประเภทที่ได้คำนวณพื้นที่เพื่อเสียภาษี ถ้าอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาทเสียภาษีป้ายละ 200 บาท
 
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ 
ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีจัดเก็บจากเจ้าของที่ดินตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่
 
ที่ดินต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่
ที่ดินของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
กำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีทุก ๆ 4 ปี (ภ.บ.ท.5) 
การชำระภาษี ภายในเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี 
การเสียเงินเพิ่ม เสียเพิ่มร้อยละ 2 ต่อปี 
 
หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
3. หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท 
4. โฉนดที่ดิน 
5. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย 
6. หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่น
http://www.thaitambon.com/
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
http://www.dla.go.th/
Copyrigcht © 2013 องค์การบริหารส่วนตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ